RHIN007 Set 7 black col. 291
80pcs Ø3mm; 32pcs Ø4mm; 16pcs Ø5mm;
RPP Price € 2,45
RHIN005 Set 5 yellow col.109
80pcs Ø3mm; 32pcs Ø4mm; 16pcs Ø5mm;
RPP Price € 2,45
RHIN004 Set 4 Christmas green col. 3415
80pcs Ø3mm; 32pcs Ø4mm; 16pcs Ø5mm;
RPP Price € 2,45
RHIN003 Set 3 Christmas red col. 206
80pcs Ø3mm; 32pcs Ø4mm; 16pcs Ø5mm;
RPP Price € 2,45
RHIN002 Set 2 bright pink col. 2365
80pcs Ø3mm; 32pcs Ø4mm; 16pcs Ø5mm;
RPP Price € 2,45
RHIN001 Set 1 bright blue col. 291
80pcs Ø3mm; 32pcs Ø4mm; 16pcs Ø5mm;
RPP Price € 2,45
RHIN006 Set 6 white (colorless)
80pcs Ø3mm; 32pcs Ø4mm; 16pcs Ø5mm;
RPP Price € 2,45